Na temelju Zakona o radu (NN 98/19), Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u Metković Razvoj d.o.o., direktor Metković Razvoj d.o.o. dana 05.07.2022.g.
raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim rokom rada od 6

mjeseci

-Kontrolor/ka naplate parkiranja – 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme, s probnim rokom
rada od 6 mjeseci
Uvjeti:
-završena srednja stručna sprema, SSS,
Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj uz vlastoručno potpisanu Prijavu trebaju priložiti:
-životopis,
-dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom školovanju),
-dokaz o državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj.),
Dokumentacija koja svjedoči o ispunjavanju uvjeta kandidata se dostavlja u obliku preslike, dok će
se originali predočiti prilikom sklapanja Ugovora o radu s odabranim kandidatom.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje.
Prijave se podnose putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu Metković Razvoj d.o.o., Kralja
Zvonimira 22, sa naznakom „ZA NATJEČAJ-KONTROLOR NAPLATE PARKIRANJA“
Prijava na natječaj mora sadržavati, ime, prezime, adresu, OIB, kontakt broj kandidata, te
adresu elektroničke pošte (e-mail), te ista mora biti vlastoručno potpisana.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.