Na temelju Zakona o radu (NN 98/19), Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Metković Razvoj d.o.o., direktor Metković Razvoj d.o.o. dana 20.01.2022.g. raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim rokom rada od 6 mjeseci

-Inkasator/ica na Veletržnici u Metkoviću  – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, s probnim rokom rada od 6 mjeseci

Uvjeti:

-završena srednja stručna sprema, SSS

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj uz vlastoručno potpisanu Prijavu trebaju priložiti:

-životopis,

-dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom školovanju),

-dokaz o državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj.),

Dokumentacija koja svjedoči o ispunjavanju uvjeta kandidata se dostavlja u obliku preslike, dok će se originali predočiti prilikom sklapanja Ugovora o radu s odabranim kandidatom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu Metković Razvoj d.o.o., Kralja Zvonimira 22, sa naznakom „ZA NATJEČAJ“

Prijava na natječaj mora sadržavati, ime, prezime, adresu, OIB, kontakt broj kandidata, te adresu elektroničke pošte (e-mail), te ista mora biti vlastoručno potpisana.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

S kandidatima za prijem u službu biti će obavljeno testiranje (pisano) te razgovor, a o terminu održavanja istog kandidati  će biti obaviješteni putem elektronske pošte.

Izvori za provedbu testiranja su:

1.Zakon o trgovačkim društvima (NN 40/19)

(poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_152_3144.html)

2.Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovonim (NN 144/21)

(poveznica: http://www.propisi.hr/files/file/1_Propisi/2010-2019/2012/p2012-146-3156c04.docx)

3.Pravilnik o zaštiti na radu za mjesto rada (NN 105/2020)

(poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_105_1965.html)

Svaki kandidat će biti obaviješten o rezultatima provedenog natječaja.

Oni kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi za radno mjesto pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016.g. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

U privitku ovog Natječaja se Nalazi Odluka o raspisivanju natječaja.

Odluka o raspisivanju natječaja.pdf