Na temelju Zakona o radu (NN 98/19), Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u Metković Razvoj d.o.o., direktor Metković Razvoj d.o.o. dana 05.07.2022.g.
raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim rokom rada od 6

mjeseci

-Voditelj/ica – kontrolor/ka u gradskom parkingu u Metkoviću – 1 izvršitelj na neodređeno
vrijeme, s probnim rokom rada od 6 mjeseci
Uvjeti:
-završen stručni studij ili srednja stručna sprema s četverogodišnjim programom, VŠS, SSS,
-najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj uz vlastoručno potpisanu Prijavu trebaju priložiti:
-životopis,
-dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom školovanju),
-potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje evidentiranog staža (ne starije od
mjesec dana)
-dokaz o državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj.),
Dokumentacija koja svjedoči o ispunjavanju uvjeta kandidata se dostavlja u obliku preslike, dok će
se originali predočiti prilikom sklapanja Ugovora o radu s odabranim kandidatom.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje.
Prijave se podnose putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu Metković Razvoj d.o.o., Kralja
Zvonimira 22, sa naznakom „ZA NATJEČAJ-VODITELJ“
Prijava na natječaj mora sadržavati, ime, prezime, adresu, OIB, kontakt broj kandidata, te
adresu elektroničke pošte (e-mail), te ista mora biti vlastoručno potpisana.