Na temelju provedenog Natječaja za radno mjesto Kontrolor/ka naplate parkiranja u Metkoviću (4 izvršitelja) objavljenog dana 05.07.2022.g., te nakon provedenog postupka testiranja (pisani dio – razgovor), Komisija za provedbu natječaja je direktoru društva Metković Razvoj d.o.o. predložila donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa sa kandidatima koji su na testiranju ostvarili najveći broj bodova.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa se nalazi u prilogu ove objave.

Odluka-kontrolor

Na temelju provedenog Natječaja za radno mjesto Voditelja/ice kontrolora u gradskom parkinga u Metkoviću objavljenog dana 05.07.2022.g., te nakon provedenog postupka testiranja (pisani dio – razgovor), Komisija za provedbu natječaja je direktoru društva Metković Razvoj d.o.o. predložila donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa sa kandidatom koji je na testiranju ostvario najveći broj bodova.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa se nalazi u prilogu ove objave.

Odluka-Voditelj

Na temelju Zakona o radu (NN 98/19), Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u Metković Razvoj d.o.o., direktor Metković Razvoj d.o.o. dana 05.07.2022.g.
raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim rokom rada od 6

mjeseci

-Voditelj/ica – kontrolor/ka u gradskom parkingu u Metkoviću – 1 izvršitelj na neodređeno
vrijeme, s probnim rokom rada od 6 mjeseci
Uvjeti:
-završen stručni studij ili srednja stručna sprema s četverogodišnjim programom, VŠS, SSS,
-najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj uz vlastoručno potpisanu Prijavu trebaju priložiti:
-životopis,
-dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom školovanju),
-potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje evidentiranog staža (ne starije od
mjesec dana)
-dokaz o državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj.),
Dokumentacija koja svjedoči o ispunjavanju uvjeta kandidata se dostavlja u obliku preslike, dok će
se originali predočiti prilikom sklapanja Ugovora o radu s odabranim kandidatom.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje.
Prijave se podnose putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu Metković Razvoj d.o.o., Kralja
Zvonimira 22, sa naznakom „ZA NATJEČAJ-VODITELJ“
Prijava na natječaj mora sadržavati, ime, prezime, adresu, OIB, kontakt broj kandidata, te
adresu elektroničke pošte (e-mail), te ista mora biti vlastoručno potpisana.

Na temelju Zakona o radu (NN 98/19), Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u Metković Razvoj d.o.o., direktor Metković Razvoj d.o.o. dana 05.07.2022.g.
raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim rokom rada od 6

mjeseci

-Kontrolor/ka naplate parkiranja – 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme, s probnim rokom
rada od 6 mjeseci
Uvjeti:
-završena srednja stručna sprema, SSS,
Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj uz vlastoručno potpisanu Prijavu trebaju priložiti:
-životopis,
-dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom školovanju),
-dokaz o državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj.),
Dokumentacija koja svjedoči o ispunjavanju uvjeta kandidata se dostavlja u obliku preslike, dok će
se originali predočiti prilikom sklapanja Ugovora o radu s odabranim kandidatom.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje.
Prijave se podnose putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu Metković Razvoj d.o.o., Kralja
Zvonimira 22, sa naznakom „ZA NATJEČAJ-KONTROLOR NAPLATE PARKIRANJA“
Prijava na natječaj mora sadržavati, ime, prezime, adresu, OIB, kontakt broj kandidata, te
adresu elektroničke pošte (e-mail), te ista mora biti vlastoručno potpisana.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Objavljeno 01.07.2022.

PREDMET: UVOĐENJE NAPLATE PARKIRANJA U METKOVIĆU
Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj VII. Sjednici, održanoj 21. lipnja 2022. godine, donijelo
je Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Metkovića, a istoimena
Odluka danas je stupila na snagu.
Odlukom su definirani opći uvjeti korištenja javnih parkirališta s naplatom, a ostale bitne odredbe
za provođenje Odluke bit će definirane Pravilnikom o korištenju javnih parkirališta s naplatom koji
će biti donesen od strane Gradonačelnika Grada Metkovića.
Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i čišćenje te
druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja Metković Razvoj d.o.o., trgovačko
društvo u vlasništvu Grada Metkovića.
Organizator parkinga Metković Razvoj d.o.o. u ovom će razdoblju osigurati tehničke uvjete te
provesti postupak natječaja za primanje u radni odnos djelatnika koji će raditi na poslovima naplate
i kontrole parkiranja. Kroz 20-ak dana građani mogu očekivati da će se uspostaviti sustav i da
će se krenuti s naplatom parkiranja. O svemu ćemo detaljno obavijestiti nekoliko dana ranije.
S poštovanjem,

Direktor Metković Razvoj d.o.o.:
Nikola Manenica