Ovim putem obavještavamo cijenjene korisnike usluga Autobusnog kolodvora u Metkoviću
kako je zbog uvođenja sustava e-Propusnica od strane Stožera civilne zaštite Republike
Hrvatske (a koja Odluka je stupila na snagu dana 23.12.2020.g.) od strane svih
autoprijevoznika koji se bave međužupanijskim prijevozom došlo do otkazivanja autobusnih
linija prema odredištima u drugim Županijama.
Ovakav režim vrijedit će do daljnjega.
Za sve daljnje upite stojimo Vam na raspolaganju na kontakt broj:
Tel: 020/690-093 i 020/684-696 svakim radnim danom od 07 h do 15 h
ili
na adresi elektroničke pošte: info@metkovicrazvoj.hr
O ponovnom početku prometovanja javnost će biti obaviještena putem ove službene web
stranice.
S poštovanjem,
Metković Razvoj d.o.o.

Objavljeno 26.03.2020.

Na temelju Zakona o radu (NN 98/19), Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Metković Razvoj d.o.o., direktor Metković Razvoj d.o.o. dana 17.03.2020.g. raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

-tajnik/tajnica direktora – 1 izvršitelj na neodređeno

Uvjeti:

-završena srednja stručna sprema ekonomskog ili upravno pravnog smjera, SSS

-1 godina rada na istim ili sličnim poslovima,

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj uz Prijavu trebaju priložiti:

-životopis,

-dokaz o stručnoj spremi (svjedodžbe o završenom školovanju),

-dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, domovnica),

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj),

-uvjerenje HZMO – a o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda),

Dokumentacija koja svjedoči o ispunjavanju uvjeta kandidata se dostavlja u obliku preslike.

Rok za podnošenje prijava je do 25.03.2020.g.

Prijave se podnose putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu Metković Razvoj d.o.o., Kralja Zvonimira 22, sa naznakom „ZA NATJEČAJ“

Prijava na natječaj mora sadržavati kontakt broj kandidata, te ista mora biti vlastoručno potpisana.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

S kandidatima za prijem u službu biti će obavljeno testiranje (pisano) i razgovor, a o terminu održavanja istog kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte.

Izvori za provedbu testiranja su:

1.Zakon o radu (NN 98/19)

2.Zakon o trgovačkim društvima (NN 40/19)

3.Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

Svaki kandidat će biti obaviješten o rezultatima testiranja.

Oni kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi za radno mjesto pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016.g. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata biti će objavljena na internetskoj stranici Metković Razvoj d.o.o.

U privitku ovog Natječaja se Nalazi Odluka o raspisivanju natječaja

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/18) , te pravilnika o poslovanju Metković Razvoj d.o.o , a nakon sjednice Nadzornog odbora održane 18.09.2018. ,Direktor Metković Razvoj d.o.o dana 18.09.2018. donio je Odluku o otpisu dugova fizičkim osobama. Istoimena Odluka kao i Zahtjev za otpisom duga nalazi se u prilogu ove objave.

 

Odluga o otpisu dugova fizičkim osobama

Zahtjev za otpis duga

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI METKOVIĆ RAZVOJ D.O.O.

Ovom Izjavom o povjerljivosti Metković Razvoj d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanika, obavljanje tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će podatke na odgovarajući način zaštiti od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.

Osobne podatke svih ispitanika voditelj obrade prikuplja sukladno načelima Uredbe (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Službenom mrežnom stranicom www.metkovićrazvoj.hr  upravlja Metković Razvoj d.o.o. za projektiranje, građenje i razvoj sa sjedištem u Metkoviću na adresi Kralja Zvonimira 22, registriran u Trgovačkom sudu Splitu, stalna služba u Dubrovniku pod registracijskim brojem upisa  060281467, OIB: 80463643008, koji je voditelj obrade podataka.

Potvrdom prije podnošenja zahtjeva na našoj službenoj mrežnoj stanici smatramo da ste pročitali, razumjeli i slažete se s prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka u svrhu obavljanja usluga iz naše djelatnosti, kao i drugih ugovornih obveza.

Podaci u fizičkom obliku zaštićeni su ograničenjem pristupa i nadzorom ulaska u prostorije u kojima su pohranjeni, podaci u elektronskom obliku zaštićeni su sustavom lozinki, osobe zaposlene na obradi osobnih podataka dužne su potpisati izjavu o čuvanju njihove povjerljivosti te se provode i druge mjere njihove zaštite propisane internim aktima Društva. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene mrežne stranice i ne koristimo ih za marketinške kampanje.

Sva prava u vezi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka možete ostvariti putem obrasca Zahtjev ispitanika za uvid, dostavu, ispravak, promjenu, dopunu, ograničenje prikupljanja, prijenos i prigovor na obradu osobnih podataka koji se za njega prikupljaju, a nalazi na ovoj stranici pod rubrikom „dokumenti“ te ga u fizičkom obliku možete zatražiti u sjedištu Društva.

Osobni podaci korisnika usluga:

Prikupljaju se sa svrhom obavljanja usluga koje društvo pruža, obračuna i naplate istih

Podaci se prikupljaju popunjavanjem bilo kojeg od predviđenih obrazaca zahtjeva za ostvarivanje usluge:

 

– Zahtjev za pružanje usluge

– Narudžbenica

– Radni nalog

Podaci se dostavljaju trećim stranama isključivo u svrhu izrade i testiranja programa za obradu i praćenje podataka i uz obavezno sklapanje sporazuma o zaštiti osobnih podataka, kojim će treća strana također jamčiti njihovu sigurnost.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu dario@metkovicrazvoj.hr  ili u sjedištu Društva

Službenik je obvezan na povjerljivost u pogledu obavljenih zadaća i nakon prestanka obavljanja dužnosti.

Rad sa strankama moguće je ostvariti prema unaprijed dogovorenom terminu.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Metković Razvoj d.o.o.

adresa: Kralja Zvonimira 22 ,20350 Metković telefon: +385 (0)20-681-866

e-mail: dario@metkovicrazvoj.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00 sati.

 

Metković Razvoj d.o.o. za projektiranje, građenje i razvoj

 

Kralja Zvonimira 22, 20350 Metković

 

Trgovački sudu Splitu, stalna služba u Dubrovniku

 

MBS 060281467 / OIB: 80463643008

 

TELEFON +385 (0)20 681 866

 

E-MAIL info@metkovicrazvoj.hr