NATJEČAJ – Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju Zakona o radu (NN 98/19), Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Metković Razvoj d.o.o., direktor Metković Razvoj d.o.o. dana 17.03.2020.g. raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

-tajnik/tajnica direktora – 1 izvršitelj na neodređeno

Uvjeti:

-završena srednja stručna sprema ekonomskog ili upravno pravnog smjera, SSS

-1 godina rada na istim ili sličnim poslovima,

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj uz Prijavu trebaju priložiti:

-životopis,

-dokaz o stručnoj spremi (svjedodžbe o završenom školovanju),

-dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, domovnica),

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj),

-uvjerenje HZMO – a o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda),

Dokumentacija koja svjedoči o ispunjavanju uvjeta kandidata se dostavlja u obliku preslike.

Rok za podnošenje prijava je do 25.03.2020.g.

Prijave se podnose putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu Metković Razvoj d.o.o., Kralja Zvonimira 22, sa naznakom „ZA NATJEČAJ“

Prijava na natječaj mora sadržavati kontakt broj kandidata, te ista mora biti vlastoručno potpisana.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

S kandidatima za prijem u službu biti će obavljeno testiranje (pisano) i razgovor, a o terminu održavanja istog kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte.

Izvori za provedbu testiranja su:

1.Zakon o radu (NN 98/19)

2.Zakon o trgovačkim društvima (NN 40/19)

3.Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

Svaki kandidat će biti obaviješten o rezultatima testiranja.

Oni kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi za radno mjesto pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016.g. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata biti će objavljena na internetskoj stranici Metković Razvoj d.o.o.

U privitku ovog Natječaja se Nalazi Odluka o raspisivanju natječaja

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top