Poštovani korisnici parkirališnih mjesta na području Grada Metkovića, ovim putem Vas
obavještavamo kako je dana 01.01.2023.g. službena valuta plaćanja u Republici Hrvatskoj
postao Euro, samim time cijene svih parkirnih karata na području Grada Metkovića moraju biti
izražene u Eurima.
-Cijene parkirnih karata na području Grada Metkovića nakon uvođenja eura su:
1.Cijena dnevne (24 sata) parkirne karte iznosi:

 • u 1. zoni naplate …………….. 9,29 eura
 • u 2. zoni naplate ……………… 6,64 eura
  2.Cijena satne parkirne karte određuje se za svaki započeti sat parkiranja i iznosi :
 • u 1. zoni naplate ………………. 0,70 eura
 • u 2. zoni naplate ……………..… 0,40 eura
  3.Cijena mjesečnih povlaštenih parkirnih karata iznosi (vrijede za 1. i 2. zonu naplate):
 • za stanare u zoni naplate ……………………………….…..…….… 5,31 eura
 • za stanovnike grada i gradskih naselja ………………………….…… 7,96 eura
 • za umirovljenike sa prebivalištem u gradu i gradskim ………………….. 5,31 eura
  naseljima
 • za pravne osobe ……………………………………………………… 13,27 eura
 • za zaposlenike i obrtnike ………….……………………….……..….. 7,96 eura
 • za osobe s invaliditetom…………..……………………………..……. 5,31 eura

S poštovanjem,

Direktor Metković Razvoj d.o.o.
Nikola Manenica

OBAVIJEST o radnom vremenu – AUTOBUSNI KOLODVOR METKOVIĆ

Autobusni kolodovor Metković će za nadolazeće novogodišnje dane imati slijedeće radno
vrijeme:

-31.12.2022g. Autobusni kolodvor će raditi od 05:30 sati do 16:00 sati,
-01.01.2023.g. Autobusni kolodvor NEĆE RADITI zbog prilagođavanja sustava za prodaju
karata na Euro valutu.
-02.01.2023.g. Autobusni koldovor će raditi u redovno radno vrijeme od 05.30 sati do 20:00
sati.

Napomena: Molimo sve korisnike usluga Autobusnog kolodvora u Metkoviću, da sve što
im je potrebno odrade navrijeme.

Zahvaljujemo na razumjevanju.

S poštovanjem,

Direktor Metković Razvoj d.o.o.
Nikola Manenica

Na temelju provedenog Natječaja za radno mjesto Prometnika/ca na Autobusnom kolodvoru u Metkoviću objavljenog dana 14.10.2022.g., te nakon provedenog postupka testiranja (pisani dio – razgovor), Komisija za provedbu natječaja je direktoru društva Metković Razvoj d.o.o. predložila donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa sa kandidatom koji je na testiranju ostvario najveći broj bodova.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa se nalazi u prilogu ove objave.

Na temelju Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 ), Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Metković Razvoj d.o.o., direktor Metković Razvoj d.o.o. dana
13.10.2022.g. raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim rokom rada od 6

mjeseci

-Prometnik/ica na Autobusnom kolodvoru u Metkoviću – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,
s probnim rokom rada od 6 mjeseci
Uvjeti:
-završena srednja stručna sprema, SSS (preporučeno ekonomskog smijera)
-najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj uz vlastoručno potpisanu Prijavu trebaju priložiti:
-životopis,
-dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom školovanju),
-potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje evidentiranog staža (ne starije od
mjesec dana)
-dokaz o državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj.),
Dokumentacija koja svjedoči o ispunjavanju uvjeta kandidata se dostavlja u obliku preslike, dok će
se originali predočiti prilikom sklapanja Ugovora o radu s odabranim kandidatom.
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, kao i službenim stranicama Metković Razvoj d.o.o., (link:
http://metkovicrazvoj.hr/ )
Prijave se podnose putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu Metković Razvoj d.o.o., Kralja
Zvonimira 22, sa naznakom „ZA NATJEČAJ“

Prijava na natječaj mora sadržavati, ime, prezime, adresu, OIB, kontakt broj kandidata, te
adresu elektroničke pošte (e-mail), te ista mora biti vlastoručno potpisana.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
S kandidatima za prijem u službu biti će obavljeno testiranje (pisano) te razgovor, a o terminu
održavanja istog kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte.
Izvori za provedbu testiranja su:
1.Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08,
137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22)
2.Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)
3.Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,
108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)
Svaki kandidat će biti obaviješten o rezultatima provedenog natječaja.
Oni kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim
propisima dužni su u prijavi za radno mjesto pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane
posebnim zakonom.
Na službenim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za
ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19, 84/21).

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016.g. te
Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18) prijavom na natječaj osoba daje
privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe
natječaja za zapošljavanje.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
U privitku ovog Natječaja se Nalazi Odluka o raspisivanju natječaja.

Odluka – Natječaj – Prometnik.pdf

Na temelju Članka 3. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada
Metkovića, donesenoj na sjednici Gradskog vijeća Grada Metkovića dana 21.06.2022.g., svi
tehnički i organizacijski poslovi na javnim parkiralištima s naplatom su povjereni trgovačkom
društvu Metković Razvoj d.o.o.


Kako se gore navedenom Odlukom definiraju opći uvjeti korištenja javnih parkirališta s
naplatom, ostale bitne odredbe za provođenje Odluke su definirane Pravilnikom o korištenju
javnih parkirališta s naplatom, a koji Pravilnik je donesen dana 27.07.2022.g. od strane
Gradonačelnika Grada Metkovića.


Izdavanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih parkirnih karta građanima će biti omogućeno
od 28.07.2022.g. u prostorijama organizatora parkinga Metković Razvoj d.o.o. na adresi
Kralja Zvonimira 22, Metković.


Potpun sustav naplate parkinga u Gradu Metkoviću započeti će od 01.08.2022.g.


Sve druge informacije koje nisu sadržane u ovoj obavijesti korisnici mogu dobiti putem
elektroničke pošte info@metkovicrazvoj.hr ili na broj telefona 020/690-018, a koji broj će biti
dostupan od 28.07.2022.g.


Izdavanje satne parkirališne karte biti će moguće preko ovlaštenih prodajnih mjesta (u
prostorijama organizatora parkinga Metković Razvoj d.o.o.), putem parkirališnog automata
neposredno na parkiralištu, mobilnim telefonom putem kojeg korisnik satne parkirališne karte
zaprima SMS potvrdu o plaćenoj parkirališnoj karti, broj na koji korsnik šalje SMS je
naznačen na svim parking prometnim znakovima.


Korisnici će također imati mogućnost plaćanja satne karte putem aplikacije Park Wallet
Premium za koju aplikaciju će QR kodovi biti dostupni na svim parking aparatima kako za
Android sustave tako i IOS sustav.


Lokacije parking aparata na području Grada Metkovića su:
-Ul. Ante Starčevića (na ulazu igrališta NK Neretva te kod trgovine Vindija)
-Trg Dr. Franje Tuđmana (kod sportske dvorane)
-Gradski Park
-Ulica Hrvatskih iseljenik (Mala riva)
-Autobusni kolodvor
-TC Konzum


Pravilnik o korištenju javnih parkirališta s naplatom definira:
-Zone javnih parkirališta s naplatom ,
-vrijeme naplate parkiranja,
-cijene parkirne karte na javnim parkiralištima.


Tako će se javna parkirališta na području Grada Metkovića na kojima se naplaćuje parkiranje
svrstavati u dvije zone i to:
-prva zona (plava)
-druga zona (žuta),

Ulice i lokacije koje ulaze u sustav naplate i kontrole parkiranja u prvoj (I) zoni su:

 • Ante Starčevića
 • Hrvatskih iseljenika
 • Kneza Domagoja
 • Kralja Zvonimira
 • Matice hrvatske
 • Oca Ante Gabrića
 • Parkiralište GKS-a
 • Don Radovana Jerkovića (parkiralište pored Doma zdravlja Metković)
 • Sportska ulica
 • Stjepana Radića
 • Trg Kralja Tomislava
 • Trg Bana Jelačića
 • Trg dr. Franje Tuđman,
  Ulice i lokacije koje ulaze u sustav naplate i kontrole u drugoj (II) zoni su:
  -Splitska ulica (uz autobusni kolodvor i zgradu MGA),
  -Andrije Hebranga (uz luku),
  -Zrinjkih i Frankopana (pored Male tržnice).
  Vrijeme naplate parkiranja na javnim parkiralištima s naplatom utvrđuju se prema slijedećem
  redu:
  -Ljetno radno vrijeme (01.06. – 30.09.)
 • radnim danom od 07:00 do 20:00 sati
 • subotom od 07:00 do 13:00 sati
 • nedjeljom i blagdanima se ne naplaćuje

-Zimsko radno vrijeme (01.10.- 31.05.)

 • radnim danom od 07:00 do 18:00 sati
 • subotom od 07:00 do 13:00 sati
 • nedjeljom i blagdanima se ne naplaćuje
  Cijena dnevne (24 sata) parkirne karte iznosi:
 • u 1. zoni naplate …………….. 70,00 kuna
 • u 2. zoni naplate ……………… 50,00 kuna
  Cijena satne parkirne karte određuje se za svaki započeti sat parkiranja i iznosi :
 • u 1. zoni naplate ………………. 5,00 kuna
 • u 2. zoni naplate ……………..… 3,00 kune
  Cijena mjesečnih povlaštenih parkirnih karata iznosi (vrijede za 1. i 2. zonu naplate):
 • za stanare u zoni naplate ……………………………….…..…….… 40,00 kn
 • za stanovnike grada i gradskih naselja ………………………….…… 60,00 kn
 • za umirovljenike sa prebivalištem u gradu i gradskim ………………….. 40,00 kn
  naseljima
 • za pravne osobe ……………………………………………………… 100,00 kn
 • za zaposlenike i obrtnike ………….……………………….……..….. 60,00 kn
 • za osobe s invaliditetom…………..……………………………..……. 40,00 kn

Kroz sustav naplate parkiranja biti će dopušteno izdavanje povlaštene parkirne karte do
maksimalno 12 mjeseci unaprijed (godišnja povlaštena karta).

Ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta u 1. i 2. zoni naplate pravna ili fizička osoba
mogu sklopiti u trajanju dužem od 24 sata i to po cijeni:

za 1. zonu (vrijedi za 1. i 2. zonu)

 • tjedna – fizička osoba………50,00 kn
 • pravna osoba …… 100,00 kn
 • mjesečna – fizička osoba …….. 150,00 kn
 • pravna osoba …….. 300,00 kn
 • godišnja – fizička osoba .. .….. 1.530,00 kn (sa uračunatih 15 % popusta)
 • pravna osoba …….. 3.060,00 kn (sa uračunatih 15 % popusta)

za 2. zonu (vrijedi samo za 2. zonu)

 • tjedna – fizička osoba………35,00 kn
 • pravna osoba …… 70,00 kn
 • mjesečna – fizička osoba …….. 105,00 kn
 • pravna osoba …….. 210,00 kn
 • godišnja – fizička osoba .. .….. 1.071,00 kn (sa uračunatih 15 % popusta)
 • pravna osoba …….. 2.142,00 kn (sa uračunatih 15 % popusta)
  Ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu kojim korisnik kupuje
  tjednu, mjesečnu ili godišnju kartu sklapa se za određeno vozilo prema registarskoj oznaci
  koju korisnik vozila prijavi organizatoru parkiranja.
  Pravo na povlaštenu parking kartu imaju stanari i pravne osobe u ulicama:
  Za prvu (I.) zonu:
 • Ante Starčevića
 • Don Radovana Jerkovića
 • Hrvatskih iseljenika
 • Ivana Gundulića
 • Kneza Domagoja
 • Kralja Zvonimira
 • Makarska
 • Matice hrvatske
 • Oca Ante Gabrića
 • Petra Svačića
 • Skale I, II, III, IV i V
 • Splitska
 • Sportska ulica
 • Stjepana Radića
 • Trg Kralja Tomislava
 • Trg Bana Jelačića
 • Trg dr. Franje Tuđmana
 • Vladimira Nazora
 • TC Mercator – (1 sat besplatno za kupce TC Mercator),
  Za drugu (II.) zonu:
 • Andrije Hebranga (pored luke)
 • Splitska ulica (uz autobusni kolodvor)
  -Zrinjskih i Frankopana (pored Male tržnice)

Dokumenti koje korisnik parkinga mora priložiti prilikom kupnje mjesečne karte uz
popunjen Zahtjev su:
-Osobna iskaznica,
-Prometna dozvola vozila,
-Potvrda o statusu umirovljenika (odrezak mirovine)
-Rješenje o invalidnosti


Obrazac Zahtjeva se nalazi u prilogu ove objave

Obrazac zahtjeva.pdf