Na temelju Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 ), Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Metković Razvoj d.o.o., direktor Metković Razvoj d.o.o. dana
13.10.2022.g. raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim rokom rada od 6

mjeseci

-Prometnik/ica na Autobusnom kolodvoru u Metkoviću – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,
s probnim rokom rada od 6 mjeseci
Uvjeti:
-završena srednja stručna sprema, SSS (preporučeno ekonomskog smijera)
-najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj uz vlastoručno potpisanu Prijavu trebaju priložiti:
-životopis,
-dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom školovanju),
-potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje evidentiranog staža (ne starije od
mjesec dana)
-dokaz o državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj.),
Dokumentacija koja svjedoči o ispunjavanju uvjeta kandidata se dostavlja u obliku preslike, dok će
se originali predočiti prilikom sklapanja Ugovora o radu s odabranim kandidatom.
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, kao i službenim stranicama Metković Razvoj d.o.o., (link:
http://metkovicrazvoj.hr/ )
Prijave se podnose putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu Metković Razvoj d.o.o., Kralja
Zvonimira 22, sa naznakom „ZA NATJEČAJ“

Prijava na natječaj mora sadržavati, ime, prezime, adresu, OIB, kontakt broj kandidata, te
adresu elektroničke pošte (e-mail), te ista mora biti vlastoručno potpisana.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
S kandidatima za prijem u službu biti će obavljeno testiranje (pisano) te razgovor, a o terminu
održavanja istog kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte.
Izvori za provedbu testiranja su:
1.Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08,
137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22)
2.Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)
3.Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,
108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)
Svaki kandidat će biti obaviješten o rezultatima provedenog natječaja.
Oni kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim
propisima dužni su u prijavi za radno mjesto pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane
posebnim zakonom.
Na službenim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za
ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19, 84/21).

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016.g. te
Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18) prijavom na natječaj osoba daje
privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe
natječaja za zapošljavanje.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
U privitku ovog Natječaja se Nalazi Odluka o raspisivanju natječaja.

Odluka – Natječaj – Prometnik.pdf